Małopolskie / OŚWIĘCIM

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Oferta Edukacyjna

O nas

TERMINY REKRUTACJI:

I TURA REKRUTACJI:

18.05.2020 – 20.08.2020 – rejestracja elektroniczna kandydatów

21.08.2020 – ogłoszenie wyników elektronicznej rekrutacji (w zakładce WYNIKI REKRUTACJI) 

24.08.2020 – 29.08.2020 – przyjmowanie dokumentów (godziny i miejsca przyjmowania dokumentów zostaną podane w terminie późniejszym)

 31.08.2020 – przyjmowanie dokumentów (godziny i miejsca przyjmowania dokumentów zostaną podane w terminie późniejszym) 

01.09.2020 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych studia

II TURA REKRUTACJI:

02.09.2020 – 05.10.2020 – rejestracja elektroniczna kandydatów

06.10.2020 – ogłoszenie wyników rekrutacji elektronicznej

07.10.2020 – 10.10.2020 – przyjmowanie dokumentów

12.10.2020 – 16.10.2020 – przyjmowanie dokumentów

19.10.2020 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia

20.10.2020 – 30.10.2020 – przyjęcia uzupełniające

31.10.2020 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na studia

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu to jedyna uczelnia publiczna w Małopolsce Zachodniej. Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie w oświęcimskiej Uczelni stanowią i stanowić będą zasadniczy segment w europejskim systemie szkolnictwa wyższego. Studia mają dać studentowi umiejętności praktyczne, które umożliwią zdobycie prestiżowego konkretnego zawodu, zgodnego z aspiracjami i ambicjami młodych ludzi. Dlatego też Uczelnia współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami, w których studenci zdobywają cenne doświadczenie zawodowe oraz praktyczne umiejętności pożądane na rynku pracy. 

Oferta Edukacyjna

Bezpieczeństwo wewnętrzne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Bezpieczeństwo wewnętrzne to interdyscyplinarny i złożony kierunek studiów, stanowiący odpowiedź na wyzwania współczesnego świata oraz dynamiczną sytuację w zakresie wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Destabilizacja sytuacji międzynarodowej wpływa niekorzystnie na porządek w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz bezpieczeństwo wewnętrzne państw, jak również poczucie bezpieczeństwa obywateli. Stan bezpieczeństwa wewnętrznego dodatkowo komplikują kwestie związane z rozwojem gospodarczym, problemami społecznymi, nadmierną ingerencją człowieka w środowisko naturalne.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mają na celu dostarczenie absolwentowi wiedzy na temat współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego, wynikających z uwarunkowań geograficznych, działalności człowieka oraz sytuacji międzynarodowej; uwarunkowań instytucjonalno-prawnych funkcjonowania struktur bezpieczeństwa państwa oraz zachowania bezpieczeństwa obywateli i ich mienia; organizacji pracy służb mundurowych i cywilnych, systemów decydowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego w skali lokalnej, regionalnej i narodowej; wiedzy specjalistycznej m.in. w zakresie zapobiegania zagrożeniom, czy ochrony osób i mienia.


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Specjalizacje
Służby mundurowe i bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo informatyczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Bezpieczeństwo wewnętrzne to interdyscyplinarny i złożony kierunek studiów, stanowiący odpowiedź na wyzwania współczesnego świata oraz dynamiczną sytuację w zakresie wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Destabilizacja sytuacji międzynarodowej wpływa niekorzystnie na porządek w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz bezpieczeństwo wewnętrzne państw, jak również poczucie bezpieczeństwa obywateli. Stan bezpieczeństwa wewnętrznego dodatkowo komplikują kwestie związane z rozwojem gospodarczym, problemami społecznymi, nadmierną ingerencją człowieka w środowisko naturalne.


Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mają na celu dostarczenie absolwentowi wiedzy na temat współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego, wynikających z uwarunkowań geograficznych, działalności człowieka oraz sytuacji międzynarodowej; uwarunkowań instytucjonalno-prawnych funkcjonowania struktur bezpieczeństwa państwa oraz zachowania bezpieczeństwa obywateli i ich mienia; organizacji pracy służb mundurowych i cywilnych, systemów decydowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego w skali lokalnej, regionalnej i narodowej; wiedzy specjalistycznej m.in. w zakresie zapobiegania zagrożeniom, czy ochrony osób i mienia


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2000 PLN / semestr

Specjalizacje
Służby mundurowe i bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo informatyczne

Dietetyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Kierunek Dietetyka wykazuje ścisłe powiązanie z takimi kierunkami kształcenia jak: kierunek lekarski i zdrowie publiczne. Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest nauczenie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, przygotowanie do pracy w poradniach dietetycznych i do współpracy z lekarzem oraz pielęgniarką w zakresie planowania żywienia. Ważnym elementem kształcenia jest nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w ocenie stanu odżywienia.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Specjalizacje
Poradnictwo dietetyczne
Żywienie w sporcie i odnowie biologicznej

Dietetyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Kierunek Dietetyka wykazuje ścisłe powiązanie z takimi kierunkami kształcenia jak: kierunek lekarski i zdrowie publiczne. Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest nauczenie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, przygotowanie do pracy w poradniach dietetycznych i do współpracy z lekarzem oraz pielęgniarką w zakresie planowania żywienia. Ważnym elementem kształcenia jest nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w ocenie stanu odżywienia.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2300 PLN / semestr

Specjalizacje
Poradnictwo dietetyczne
Żywienie w sporcie i odnowie biologicznej

Filologia Angielska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Najważniejsze cele kształcenia to:

 • Wykształcenie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów;
 • Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka angielskiego;
 • Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów angielskiego obszaru językowego;
 • Wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;
 • Wykształcenie podstawowych umiejętności przekładowych;
 • Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych;
 • Wykształcenie wielopłaszczyznowej kultury humanistycznej;
 • Dla ścieżki zawodowej: język angielski w biznesie i turystyce – wykształcenie kompetencji językowych niezbędnych do komunikacji w języku angielskim, z partnerami biznesowymi oraz do kompleksowej obsługi anglojęzycznych turystów.
 • Dla ścieżki tłumaczeniowej – wykształcenie kompetencji przekładowych.


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Specjalizacje
Moduł tłumaczeniowy
Język angielski w biznesie i turystyce

Filologia Angielska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Najważniejsze cele kształcenia to:

 • Wykształcenie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów;
 • Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka angielskiego;
 • Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów angielskiego obszaru językowego;
 • Wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;
 • Wykształcenie podstawowych umiejętności przekładowych;
 • Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych;
 • Wykształcenie wielopłaszczyznowej kultury humanistycznej;
 • Dla ścieżki zawodowej: język angielski w biznesie i turystyce – wykształcenie kompetencji językowych niezbędnych do komunikacji w języku angielskim, z partnerami biznesowymi oraz do kompleksowej obsługi anglojęzycznych turystów.
 • Dla ścieżki tłumaczeniowej – wykształcenie kompetencji przekładowych.


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2000 PLN / semestr

Specjalizacje
Moduł tłumaczeniowy
Język angielski w biznesie i turystyce

Finanse i Rachunkowość
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Kierunek Finanse i rachunkowość jest nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się dyscypliną dającą bogate perspektywy zatrudnienia nie tylko w organizacjach rządowych czy samorządowych, ale również w firmach i przedsiębiorstwach sektora prywatnego. Studia pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość trwają trzy lata i zapewniają studentom szeroką gamę przedmiotów kierunkowych. Zakładany profil praktyczny uwzględnia potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy. Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia jest uzyskanie przez studentów wiedzy w zakresie finansów i rachunkowości oraz osiągnięcie przez nich umiejętności samodzielnego stosowania instrumentarium finansowego i rachunkowego. Cechą charakterystyczną kierunku jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami związanymi z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), oraz z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Specjalizacje
Rachunkowość i Podatki
Finanse i Bankowość

Finanse i Rachunkowość
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Kierunek Finanse i rachunkowość jest nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się dyscypliną dającą bogate perspektywy zatrudnienia nie tylko w organizacjach rządowych czy samorządowych, ale również w firmach i przedsiębiorstwach sektora prywatnego. Studia pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość trwają trzy lata i zapewniają studentom szeroką gamę przedmiotów kierunkowych. Zakładany profil praktyczny uwzględnia potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy. Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia jest uzyskanie przez studentów wiedzy w zakresie finansów i rachunkowości oraz osiągnięcie przez nich umiejętności samodzielnego stosowania instrumentarium finansowego i rachunkowego. Cechą charakterystyczną kierunku jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami związanymi z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), oraz z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Czesne:
2000 PLN / semestr

Specjalizacje
Rachunkowość i Podatki
Finanse i Bankowość

Informatyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Informatyka jest kierunkiem niezwykle ciekawym, adresowanym do osób pasjonujących się komputerami i językami programowania. Podczas studiów studenci poznają języki programowania oraz narzędzia informatyczne powszechnie stosowane w różnych firmach i przedsiębiorstwach. Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Informatyka jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami. Absolwent jest nie tylko inżynierem informatykiem, który posiada wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, czyli potrafiącym użytkować systemy komputerowe w rutynowych zastosowaniach, ale również twórczym projektantem efektywnych rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia i myślenia algorytmicznego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier


Informatyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Informatyka jest kierunkiem niezwykle ciekawym, adresowanym do osób pasjonujących się komputerami i językami programowania. Podczas studiów studenci poznają języki programowania oraz narzędzia informatyczne powszechnie stosowane w różnych firmach i przedsiębiorstwach. Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Informatyka jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami. Absolwent jest nie tylko inżynierem informatykiem, który posiada wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, czyli potrafiącym użytkować systemy komputerowe w rutynowych zastosowaniach, ale również twórczym projektantem efektywnych rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia i myślenia algorytmicznego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Czesne:
2200 PLN / semestr


Mechatronika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Mechatronika jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami. Absolwent jest nie tylko inżynierem mechatronikiem, który posiada wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie automatyki i robotyki, informatyki, elektroniki, budowy i eksploatacja maszyn, inżynierii materiałowej. Gruntowne przygotowanie z zakresu podstaw informatyki ma w przyszłości umożliwiać naszym absolwentom uzupełnianie wiedzy w dynamicznej i szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.

Opanowanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Studia przygotowują do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Mechatronika zapewniają studentom szeroką gamę przedmiotów kierunkowych. Zakładany profil praktyczny uwzględnia potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy.

W programie studiów przewidziane są praktyki zawodowe.


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Specjalizacje
Robotyka użytkowa
Automatyka i systemy pomiarowe

Mechatronika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 lata
Język polski

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Mechatronika jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami. Absolwent jest nie tylko inżynierem mechatronikiem, który posiada wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie automatyki i robotyki, informatyki, elektroniki, budowy i eksploatacja maszyn, inżynierii materiałowej. Gruntowne przygotowanie z zakresu podstaw informatyki ma w przyszłości umożliwiać naszym absolwentom uzupełnianie wiedzy w dynamicznej i szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.

Opanowanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Studia przygotowują do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Mechatronika zapewniają studentom szeroką gamę przedmiotów kierunkowych. Zakładany profil praktyczny uwzględnia potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy.

W programie studiów przewidziane są praktyki zawodowe.


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3.5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier
Czesne:
2300 PLN / semestr

Specjalizacje
Robotyka użytkowa
Automatyka i systemy pomiarowe

Pedagogika* (po uzyskaniu pozytywnej opnii MNiSW)
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu koncentruje się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz na tym co dotyczy środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka. Pedagogika zajmuje się rozumieniem tego, jak ludzie rozwijają się i uczą w ciągu całego życia oraz krytyczną analizą istoty wiedzy i rozumienia w wymiarze ich jednostkowych i społecznych konsekwencji. Pedagogika obejmuje analizy procesów edukacyjnych, systemów i podejść oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Specjalizacje
Pedagogika Opiekuńcza i Rodziny
Pedagogika Resocjalizacyjna z Profilaktyką Społeczną

Pedagogika* (po uzyskaniu pozytywnej opnii MNiSW)
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu koncentruje się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz na tym co dotyczy środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka. Pedagogika zajmuje się rozumieniem tego, jak ludzie rozwijają się i uczą w ciągu całego życia oraz krytyczną analizą istoty wiedzy i rozumienia w wymiarze ich jednostkowych i społecznych konsekwencji. Pedagogika obejmuje analizy procesów edukacyjnych, systemów i podejść oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
1800 PLN / semestr

Specjalizacje
Pedagogika Opiekuńcza i Rodziny
Pedagogika Resocjalizacyjna z Profilaktyką Społeczną

Pielęgniarstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest nauczenie umiejętności posługiwania się szczegółową wiedzą z zakresu pielęgniarstwa i ogólną z zakresu innych nauk dla zapewnienia bezpieczeństwa i opieki osobom chorym, niepełnosprawnym i umierającym oraz udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Ważnym elementem kształcenia jest nabycie umiejętności wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zasadami etyki ogólnej i zawodowej.

Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo odbywa się w oparciu o standardy kształcenia ujęte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny


Politologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Politologia to kierunek, który skierowany jest nie tylko do przyszłych polityków, lecz również do osób zainteresowanych problematyką public relations, komunikacją w przedsiębiorstwach, organizacjach czy urzędach administracji publicznej. Istotnym elementem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia karier zawodowych kojarzonych z personelem zaplecza partii politycznych, instytucji życia publicznego w szczególności samorządu terytorialnego, organizacji III sektora oraz aktywnych ról pełnionych w organizacjach politycznych, organizacjach non-profit, mediach, czy w lokalnym środowisku. Zasób wiedzy pozyskanej w trakcie studiów może być ponadto wykorzystane w pojawiających się na rynku pracy nowych zawodach, takich jak broker informacji, researcher, fundraiser.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny

Specjalizacje
Kreacja Wizerunku i Public Relations
Administracja Bezpieczeństwem Publicznym
Menedżer samorządu terytorialnego

Politologia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Politologia to kierunek, który skierowany jest nie tylko do przyszłych polityków, lecz również do osób zainteresowanych problematyką public relations, komunikacją w przedsiębiorstwach, organizacjach czy urzędach administracji publicznej. Istotnym elementem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia karier zawodowych kojarzonych z personelem zaplecza partii politycznych, instytucji życia publicznego w szczególności samorządu terytorialnego, organizacji III sektora oraz aktywnych ról pełnionych w organizacjach politycznych, organizacjach non-profit, mediach, czy w lokalnym środowisku. Zasób wiedzy pozyskanej w trakcie studiów może być ponadto wykorzystane w pojawiających się na rynku pracy nowych zawodach, takich jak broker informacji, researcher, fundraiser.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2000 PLN / semestr


Praca Socjalna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Studia pierwszego stopnia na kierunku Praca socjalna zapewniają studentom obszerny zakres przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych przygotowujących do działalności zawodowej. Kształcenie skoncentrowane jest na wzmocnieniu i ugruntowaniu postaw prospołecznych i gotowości do uczestniczenia w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.

W zależności od wybranego modułu student zdobywa kompetencje zawodowe niezbędne do pracy w placówkach pomocowych


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Specjalizacje
Praca socjalna z osobami starszymi
Wsparcie rodzinne z mediacjami

Praca Socjalna
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Studia pierwszego stopnia na kierunku Praca socjalna zapewniają studentom obszerny zakres przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych przygotowujących do działalności zawodowej. Kształcenie skoncentrowane jest na wzmocnieniu i ugruntowaniu postaw prospołecznych i gotowości do uczestniczenia w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.


W zależności od wybranego modułu student zdobywa kompetencje zawodowe niezbędne do pracy w placówkach pomocowych


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2000 PLN / semestr

Specjalizacje
Praca socjalna z osobami starszymi
Wsparcie rodzinne z mediacjami

Ratownictwo Medyczne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Celem studiów na kierunku ratownictwo medyczne jest wykształcenie profesjonalnej kadry medycznej na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy. Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym wymusiła wprowadzenie zmian w polskiej medycynie ratunkowej i systemie ratownictwa medycznego. Ratownik medyczny utrwalił swoją pozycję i uzyskał nowe uprawnienia w hierarchii zawodów medycznych naszego kraju. Jest to zawód trudny wymagający wysokich kwalifikacji zawodowych, wobec którego występują wysokie oczekiwanie społeczne.

Ratownictwo medyczne jest kierunkiem z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Program studiów integrujący wiedzę z tylu dziedzin pozwala poznać zagrożenia zdrowia i życia społeczeństwa w wielu aspektach; zrozumieć zadania polityki zdrowotnej w nowoczesnym świecie i zdobyć umiejętność wykonywania medycznych czynności ratunkowych w stanach zagrażających zdrowiu i życiu.


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat


Ratownictwo Medyczne
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Celem studiów na kierunku ratownictwo medyczne jest wykształcenie profesjonalnej kadry medycznej na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy. Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym wymusiła wprowadzenie zmian w polskiej medycynie ratunkowej i systemie ratownictwa medycznego. Ratownik medyczny utrwalił swoją pozycję i uzyskał nowe uprawnienia w hierarchii zawodów medycznych naszego kraju. Jest to zawód trudny wymagający wysokich kwalifikacji zawodowych, wobec którego występują wysokie oczekiwanie społeczne.

Ratownictwo medyczne jest kierunkiem z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Program studiów integrujący wiedzę z tylu dziedzin pozwala poznać zagrożenia zdrowia i życia społeczeństwa w wielu aspektach; zrozumieć zadania polityki zdrowotnej w nowoczesnym świecie i zdobyć umiejętność wykonywania medycznych czynności ratunkowych w stanach zagrażających zdrowiu i życiu.


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2400 PLN / semestr


Wychowanie fizyczne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Celem kształcenia jest opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscypliny nauk o kulturze fizycznej, która pozwala oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego oraz związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Przygotowanie do działań profesjonalnych: pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie. Przygotowanie do podjęcia pracy w: przedszkolach i szkołach podstawowych – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej, zgodnie z warunkami uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie określonymi przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Opanowanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Studia przygotowują do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia.


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat


Zarządzanie
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Celem kształcenia na kierunku zarządzanie jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny zarządzania, ekonomii, marketingu, działalności gospodarczej, polityki społecznej, a także istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, organizacji publicznych i pozarządowych. Absolwent po zakończeniu studiów posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi, jak również kierowania ludźmi w organizacji.

W trakcie procesu kształcenia absolwent nabywa umiejętności korzystania z wiedzy menedżerskiej, zdobywania i selekcji informacji, umiejętności komunikowania się i prezentacji, pracy w grupie oraz organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych.

W ramach programu studiów na kierunku Zarządzanie student może realizować jeden z trzech modułów kształcenia, który pozwalali mu rozwijać w bardziej szczegółowy sposób swoje zainteresowania z określonej dziedziny zarządzania. Wybór modułu następuje do końca II semestru studiów.


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny

Specjalizacje
Psychologia w biznesie
Zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
Handel i E-biznes

Zarządzanie
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3 lata
Język polski

Celem kształcenia na kierunku zarządzanie jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny zarządzania, ekonomii, marketingu, działalności gospodarczej, polityki społecznej, a także istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, organizacji publicznych i pozarządowych. Absolwent po zakończeniu studiów posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi, jak również kierowania ludźmi w organizacji.

W trakcie procesu kształcenia absolwent nabywa umiejętności korzystania z wiedzy menedżerskiej, zdobywania i selekcji informacji, umiejętności komunikowania się i prezentacji, pracy w grupie oraz organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych.

W ramach programu studiów na kierunku Zarządzanie student może realizować jeden z trzech modułów kształcenia, który pozwalali mu rozwijać w bardziej szczegółowy sposób swoje zainteresowania z określonej dziedziny zarządzania. Wybór modułu następuje do końca II semestru studiów.


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
3
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat
Czesne:
2000 PLN / semestr

Specjalizacje
Psychologia w biznesie
Zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
Handel i E-biznes

Ekonomia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Ekonomia jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami. Program kształcenia na kierunku odpowiada na bieżące i przyszłe potrzeby gospodarki. Absolwent będzie dysponował szeroką, interdyscyplinarną wiedzą zgodną z kluczowymi standardami, normami i metodykami w zakresie ekonomii występującymi na całym świecie. W ramach kierunku student nabędzie wiedzę z zakresu analizy ekonomicznej jako narzędzia umożliwiającego podejmowanie właściwych decyzji w warunkach ostrej konkurencji.

Po zakończeniu studiów, absolwent będzie posiadał umiejętność analizowania zjawisk, która jest dziś jedną z najbardziej pożądanych kompetencji wykwalifikowanych pracowników. Umiejętna ocena sytuacji, wybór właściwych strategii działania poprzedzony odpowiednio przeprowadzonym procesem decyzyjnym ma szczególne znaczenie w ostatnich latach, kiedy zarówno rynki krajowe, jak i międzynarodowe cechuje turbulentność i walka konkurencyjna.


Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
Ekonomia menedżerska
Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Ekonomia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Ekonomia jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami. Program kształcenia na kierunku odpowiada na bieżące i przyszłe potrzeby gospodarki. Absolwent będzie dysponował szeroką, interdyscyplinarną wiedzą zgodną z kluczowymi standardami, normami i metodykami w zakresie ekonomii występującymi na całym świecie. W ramach kierunku student nabędzie wiedzę z zakresu analizy ekonomicznej jako narzędzia umożliwiającego podejmowanie właściwych decyzji w warunkach ostrej konkurencji.

Po zakończeniu studiów, absolwent będzie posiadał umiejętność analizowania zjawisk, która jest dziś jedną z najbardziej pożądanych kompetencji wykwalifikowanych pracowników. Umiejętna ocena sytuacji, wybór właściwych strategii działania poprzedzony odpowiednio przeprowadzonym procesem decyzyjnym ma szczególne znaczenie w ostatnich latach, kiedy zarówno rynki krajowe, jak i międzynarodowe cechuje turbulentność i walka konkurencyjna.


Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2100 PLN / semestr

Specjalizacje
Ekonomia menedżerska
Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Pedagogika
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu koncentruje się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz na tym co dotyczy środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka. Pedagogika zajmuje się rozumieniem tego, jak ludzie rozwijają się i uczą w ciągu całego życia oraz krytyczną analizą istoty wiedzy i rozumienia w wymiarze ich jednostkowych i społecznych konsekwencji. Pedagogika obejmuje analizy procesów edukacyjnych, systemów i podejść oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów.

Studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika zapewniają studentom obszerny zakres przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych przygotowujących do działalności zawodowej. W zależności od wybranego modułu kształcenia student zdobywa kompetencje zawodowe niezbędne do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, oświatowych.Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Pedagogika
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu koncentruje się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz na tym co dotyczy środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka. Pedagogika zajmuje się rozumieniem tego, jak ludzie rozwijają się i uczą w ciągu całego życia oraz krytyczną analizą istoty wiedzy i rozumienia w wymiarze ich jednostkowych i społecznych konsekwencji. Pedagogika obejmuje analizy procesów edukacyjnych, systemów i podejść oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów.

Studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika zapewniają studentom obszerny zakres przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych przygotowujących do działalności zawodowej. W zależności od wybranego modułu kształcenia student zdobywa kompetencje zawodowe niezbędne do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, oświatowych.


Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
1900 PLN / semestr

Specjalizacje
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Pielęgniarstwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo odbywa się w oparciu o standardy kształcenia ujęte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).


Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister


Pielęgniarstwo
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo odbywa się w oparciu o standardy kształcenia ujęte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).


Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2500 PLN / semestr


Politologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Politologia to kierunek studiów, którego głównym celem jest zapewnienie absolwentowi usystematyzowanej wiedzy z zakresu klasycznych przedmiotów politologicznych oraz teoretycznej i praktycznej wiedzy w obszarze wybranej ścieżki specjalizacyjnej. Zaletą kierunku jest jego interdyscyplinarność oraz humanistyczny charakter. Studia na tym kierunku nie tylko pozwalają studentom zdobyć konkretną wiedzę merytoryczną, ale także rozszerzają horyzonty, rozwijają intelektualnie, uczą myślenia. Politolog jest nie tylko analitykiem życia politycznego, ale także specjalistą w wybranej przez siebie specjalności.

Znaczna część zajęć jest realizowana w formie ćwiczeń i warsztatów. Dzięki takiemu modelowi kształcenia, student:

 • pogłębi wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach współczesnej polityki, podmiotach politycznych, a także determinantach działań podejmowanych w instytucjach państwa, administracji, w tym związanej z zadaniami samorządu terytorialnego;
 • uzyska rozszerzoną wiedzę o metodach i narzędziach badawczych pozwalających opisywać instytucje polityczne, diagnozować problemy współczesnego społeczeństwa oraz analizować zachodzące w nim procesy;
 • wykształci umiejętności korzystania z różnych dostępnych źródeł wiedzy o życiu społecznym, politycznym i gospodarczym;
 • rozwinie własną postawę twórczą i zbuduje świadomość potencjału osobistego


Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym
Organizacja i wsparcie kultury

Politologia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

Politologia to kierunek studiów, którego głównym celem jest zapewnienie absolwentowi usystematyzowanej wiedzy z zakresu klasycznych przedmiotów politologicznych oraz teoretycznej i praktycznej wiedzy w obszarze wybranej ścieżki specjalizacyjnej. Zaletą kierunku jest jego interdyscyplinarność oraz humanistyczny charakter. Studia na tym kierunku nie tylko pozwalają studentom zdobyć konkretną wiedzę merytoryczną, ale także rozszerzają horyzonty, rozwijają intelektualnie, uczą myślenia. Politolog jest nie tylko analitykiem życia politycznego, ale także specjalistą w wybranej przez siebie specjalności.

Znaczna część zajęć jest realizowana w formie ćwiczeń i warsztatów. Dzięki takiemu modelowi kształcenia, student:

 • pogłębi wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach współczesnej polityki, podmiotach politycznych, a także determinantach działań podejmowanych w instytucjach państwa, administracji, w tym związanej z zadaniami samorządu terytorialnego;
 • uzyska rozszerzoną wiedzę o metodach i narzędziach badawczych pozwalających opisywać instytucje polityczne, diagnozować problemy współczesnego społeczeństwa oraz analizować zachodzące w nim procesy;
 • wykształci umiejętności korzystania z różnych dostępnych źródeł wiedzy o życiu społecznym, politycznym i gospodarczym;
 • rozwinie własną postawę twórczą i zbuduje świadomość potencjału osobistego


Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2100 PLN / semestr

Specjalizacje
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym
Organizacja i wsparcie kultury

Zarządzenie i inżynieria produkcji
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

W ramach programu studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji studia drugiego stopnia student może realizować jeden z dwóch modułów kształcenia, który pozwalali mu rozwijać w bardziej szczegółowy sposób swoje zainteresowania z określonej dziedziny. Wybór modułu następuje do końca I semestru studiów.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Specjalizacje
Zarządzanie projektami i innowacjami
Lean Manufacturing – doskonalenie (optymalizacja) procesów

Zarządzanie i inżynieria produkcji
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2 lata
Język polski

W ramach programu studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji studia drugiego stopnia student może realizować jeden z dwóch modułów kształcenia, który pozwalali mu rozwijać w bardziej szczegółowy sposób swoje zainteresowania z określonej dziedziny. Wybór modułu następuje do końca I semestru studiów.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
2
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
2600 PLN / semestr

Specjalizacje
Zarządzanie projektami i innowacjami
Lean Manufacturing – doskonalenie (optymalizacja) procesów

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5 lat
Język polski

Pięcioletnie, jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna zapewniają studentom obszerny zakres przedmiotów przygotowujących ich do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich formach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Studia umożliwiają doskonalenie umiejętności językowych (w zakresie języka angielskiego).


Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
5
Prowadzenie zajęć:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5 lat
Język polski

Pięcioletnie, jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna zapewniają studentom obszerny zakres przedmiotów przygotowujących ich do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich formach wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Studia umożliwiają doskonalenie umiejętności językowych (w zakresie języka angielskiego).


Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów w latach:
5
Prowadzenie zajęć:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister
Czesne:
1900 PLN / semestr


Calendly MUP Oświęcim

Zapraszam do umówienia
rozmowy z personelem Uczelni! :)